Zadzwoń i zamów

222 661 941

REGULAMIN SPRZEDAŻY TOWARÓW NA ODLEGŁOŚĆ POZA LOKALEM PRZEDSIĘBIORSTWA

I.Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

a) CEST – należy przez to rozumieć czas środkowoeuropejski letni;

b) Faktura VAT – dokument stanowiący podstawę rozliczeń pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, przesyłany lub udostępniany Klientowi przez Sprzedawcę w sposób i formie określonej w niniejszym Regulaminie bądź w innej formie, na którą Klient wyraził zgodę, zawierający m.in. informację na temat wysokości należności za zakupiony Towar;

c) Klient – dokonująca Zamówienia osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat oraz posiada pełną zdolność do czynności prawnych (zgodnie z prawem stanowionym w miejscu przebywania Klienta), a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną (w tym również Konsument) oraz osoba pomiędzy 13 a 18 rokiem życia, o ile uzyskała zgodę przedstawiciela ustawowego na zawarcie Umowy sprzedaży;

d) Konsument – osoba fizyczna, która w Umowie sprzedaży działa w celach niezwiązanych z jej działalnością gospodarczą, zawodową, handlową lub rzemieślniczą;

e) Infolinia – numer infolinii Sprzedawcy podany w ogłoszeniu reklamowym;

f) Podmiot trzeci – osoba fizyczna, osoba prawna, a także jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która nie jest Sprzedawcą lub Klientem;

g) Regulamin – niniejszy Regulamin sprzedaży za pośrednictwem infolinii Sklepu;

h) Sklep – działalność sprzedażowa prowadzona przez Sprzedawcę przy wykorzystaniu Infolinii, w ramach której Klient może składać Zamówienia na Towary;

i) Sprzedawca – Entra Ltd, Suite 4 GX11 1AA, 4 Giro’s Passage, Gibraltar. Incorporation No. 113909, posługująca się w Polsce adresem Urząd Pocztowy Warszawa 131, skrytka pocztowa 54, 03-996 Warszawa, adres e-mail: [email protected];

j) Strona/y – Sprzedawca i Klient;

k) Towar – rzecz ruchoma, dostępna w Sklepie, której specyfikacja i właściwości opisane są w materiale reklamowym Sprzedawcy

l) Umowa sprzedaży – umowa, na mocy której Sprzedawca zobowiązuje się przenieść na Klienta własność Towaru i wydać mu Towar, a Klient zobowiązuje się Towar odebrać i zapłacić Sprzedawcy cenę, zawierana na odległość, to jest w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności Sprzedawcy i Klienta, z wyłącznym wykorzystaniem Infolinii do chwili zawarcia umowy włącznie;

m) Warunki Promocyjne – warunki Umowy sprzedaży, określone w Regulaminach poszczególnych akcji promocyjnych, pozwalające Klientom na złożenie Zamówienia na warunkach odbiegających od standardowej Umowy sprzedaży;

n) Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży Towarów na odległość za pośrednictwem Sklepu, określające rodzaj i liczbę Towarów składane za pośrednictwem Infolinii.

II.Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa zasady dokonywania przez Sprzedawcę sprzedaży Towarów przy wykorzystaniu Infolinii.

2. Korzystanie przez Klienta z możliwości dokonania Zamówienia poprzez Infolinię jest związane z koniecznością poniesienia przez Klienta kosztów połączenia według taryfy operatora telekomunikacyjnego, z którego usług korzysta Klient. Sprzedawca nie pobiera dodatkowych opłat za korzystanie z Infolinii.

3. Strony są zobowiązane do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

4. Informacje o Towarach podane w ramach działalności Sklepu, w szczególności materiały reklamowe, opisy Towarów, ich parametry techniczne i użytkowe oraz ceny nie stanowią oferty, lecz zaproszenie do zawarcia umowy.

5. Oferta zawarcia Umowy sprzedaży jest składana Klientowi poprzez Infolinię, w czasie rozmowy z konsultantem S

6. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w stosownym terminie nieprawidłowości jakie zostały w odpowiedni sposób zgłoszone przez Klientów lub stwierdzone przez Sprzedawcę.

7. Faktura VAT wystawiana przez Sprzedawcę zawiera dane niezbędne do prawidłowego wystawienia faktury, ustalone w oparciu o informacje przekazane Sprzedawcy przez Klienta w czasie składania Zamówienia. Ewentualne korekty faktur VAT możliwe są w trybie przewidzianym przez właściwe przepisy ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2017 r., poz. 1221 t.j. z późn.zm.).

8. Klientowi, który zawarł Umowę sprzedaży za pośrednictwem Sklepu faktura VAT przesyłana jest – według wyboru Klienta – wraz z Towarem lub na wskazany przez Klienta adres e-mail. W przypadku wyboru przesłania faktury VAT na adres e-mail, Klient wyraża zgodę na otrzymywanie faktur VAT w formie elektronicznej.

9. Towary będące środkami spożywczymi, po ich odpieczętowaniu przez Klienta nie podlegają zwrotowi ani nie są objęte uprawnieniem do odstąpienia od umowy z uwagi na fakt, że ze względu na ochronę zdrowia nie mogą one zostać ponownie zaoferowane Klientom po odpieczętowaniu, co wynika z treści art. 38 pkt 5 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2017 r., poz. 683 z późn.zm.).

III.Zasady korzystania ze Sklepu

1. Klient w ramach korzystania ze Sklepu zobowiązany jest do:

a) korzystania ze Sklepu w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie oprogramowania lub urządzeń, mogących zakłócić funkcjonowanie Sklepu;

b) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w Sklepie w taki sposób aby nie dochodziło do kopiowania lub powielania w części lub całości chronionych prawami wyłącznymi elementów przedsiębiorstwa Sprzedawcy;

c) podania Sprzedawcy prawdziwych danych adresowych, umożliwiających prawidłową realizację Zamówienia, tj. imienia i nazwiska, adresu (ulica, numer domu, miejscowości wraz z kodem pocztowym), numeru telefonu kontaktowego, adresu e-mail lub innych danych wskazanych przez Sprzedawcę w trakcie rozmowy telefonicznej, o ile są one konieczne do złożenia i realizacji Zamówienia;

2. W przypadku naruszenia przez Klienta postanowień ust. 1 powyżej, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do:

a) przerwania połączenia w ramach Infolinii;

b) odmowy zawarcia Umowy sprzedaży;

c) skierowania do właściwych organów wniosków o ściganie lub wszczęcie odpowiedniego postępowania przygotowawczego;

d) podejmowanie innych przewidzianych prawem działań w celu obrony praw Sprzedawcy lub jego personelu.

IV.Zawarcie umowy sprzedaży Towarów poprzez Infolinię.

1. Umowa sprzedaży zostanie zawarta poprzez akceptację przez Klienta oferty złożonej mu telefonicznie przez Sprzedawcę, co jest równoznaczne ze złożeniem przez Klienta Zamówienia poprzez Infolinię.

2. Po złożeniu Zamówienia Klient otrzyma w formie wiadomości e-mail potwierdzenie zawarcia Umowy sprzedaży, wraz z istotnymi elementami dotyczącymi Umowy i Zamówienia oraz prośbą o potwierdzenie zawarcia Umowy. W przypadku braku podania przez Klient adresu e-mail, informacje oraz potwierdzenie zostaną dostarczone Klientowi wraz z dostarczeniem Towaru.

3. Złożenie Zamówienia za pośrednictwem Infolinii możliwe jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00 do 20:00 oraz w soboty oraz niedziele od 09:00 do 20:00.

4. Zamówienia złożone po godz. 11.00 CEST są realizowane następnego dnia roboczego (w szczególnych przypadkach czas ten może ulec wydłużeniu, o czym Klient zostanie poinformowany w wiadomości e-mail).

5. Kontakt ze Sprzedawcą możliwy jest:

a) telefonicznie za pośrednictwem Infolinii – w godzinach jej funkcjonowania;

b) listownie lub mailowo pod adresem Sprzedawcy.

6. Warunkiem koniecznym przyjęcia do zawarcia Umowy sprzedaży i realizacji Zamówienia jest poprawne podanie danych Klienta, umożliwiających realizację zamówienia. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości Sprzedawcy co do poprawności danych Klienta, Sprzedawca dokonuje weryfikacji tych danych, podejmując kontakt z Klientem. W przypadku niemożności skontaktowania się z Klientem lub dokonania weryfikacji danych Klienta z przyczyn leżących po stronie Klienta, zamówienie będzie anulowane przez Sprzedawcę.

7. Ceny Towarów:

a) podawane są w polskich złotych w kwotach uwzględniających podatek VAT (brutto);

b) nie zawiera kosztów przesyłki, chyba że co innego wynika z oferty prezentowanej przez konsultanta, przy czym w każdym przypadku o wysokości kosztu przesyłki Klient jest informowany przed zawarciem Umowy;

c) nie zawierają dodatkowych opłat i podatków, ponad te właściwe dla miejsca wysyłki i dostawy Towaru.

8. W przypadku woli złożenia Zamówienia obejmującego dostarczenie Towaru poza granice Rzeczypospolitej Polskiej Klient:

a) zobowiązany jest do pokrycia kosztów przesyłki w kwocie przedstawionej przez Sprzedawcę przy zawieraniu Umowy sprzedaży;

b) zobowiązany jest uiścić we własnym zakresie wszelkie podatki lub dodatkowe opłaty przewidziane w kraju dostawy (w tym cło, akcyza, VAT).

9. W przypadku Umowy sprzedaży poprzez Infolinię, Klient ma możliwość uiszczenia ceny:

a) gotówką do rąk kuriera przy odbiorze Towaru;

b) e-przelewem.

Klient dokonuje wyboru metody płatności przy składaniu Zamówienia. 

10. Towar pozostaje własnością Sprzedawcy do czasu uregulowania całości ceny za Towar.

11. Towar dostarczany jest Klientowi za pośrednictwem operatora pocztowego, firmy kurierskiej lub wysyłkowej. Termin zlecenia przez Sprzedawcę wysyłki Towaru do Klienta wynosi:

a) 7 dni roboczych od dnia złożenia Zamówienia, w przypadku wyboru opcji płatności za pobraniem; 

b) 7 dni od dnia dokonania zapłaty, w przypadku wyboru płatności w formie e-przelewu; 

12. W przypadku braków magazynowych lub innych wyjątkowych okoliczności uniemożliwiających wysyłkę Towaru w terminie określonym w ust. 11 powyżej, Sprzedawca poinformuje o tym Klienta przed przyjęciem Zamówienia, wskazując właściwy termin wysyłki. Gdyby okoliczności uniemożliwiające terminową wysyłkę Towaru pojawiły się po przyjęciu Zamówienia przez Sprzedawcę, Sprzedawca zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o ich wystąpieniu Klienta, wskazując nowy termin wysyłki. W takim przypadku Klient ma prawo odstąpienia od umowy, bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów. 

13. Termin dostarczenia Klientowi Towaru jest zależny od sposobu działania operatora pocztowego, firmy kurierskiej lub wysyłkowej, za co Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności. Po upływie 7 dni od dnia wysyłki Sprzedawca po otrzymaniu od Klienta informacji o braku doręczenia podejmie niezwłoczne czynności wyjaśniające, o których wyniku będzie informował Klienta. W zależności od okoliczności Sprzedawca może dokonać na rzecz Klienta ponownej wysyłki zamówionego Towaru. 

14. Przy odbiorze przesyłki z zamówionym Towarem, Klient powinien sprawdzić przesyłkę w obecności osoby ją doręczającej. W przypadku stwierdzenia:

a) uszkodzenia mechanicznego zawartości przesyłki,

b) niekompletności przesyłki lub

c) niezgodności zawartości przesyłki z przedmiotem Zamówienia

Klient jest uprawniony do odmowy przyjęcia przesyłki. W takim przypadku Klient powinien niezwłocznie powiadomić Sprzedawcę o zaistniałej sytuacji w celu przygotowania powtórnej wysyłki Towaru.

15. Bezpodstawna odmowa przyjęcia zamówionej i nieuszkodzonej przesyłki lub niepodjęcie przesyłki w terminie nie stanowi odstąpienia od Umowy sprzedaży i nie jest w ten sposób traktowane przez Sprzedawcę. Klient w takim wypadku ponosi ewentualne koszty zwrotu Towaru do Sprzedawcy. Zrealizowanie powtórnej wysyłki możliwe jest po dokonaniu przez Klienta przedpłaty na poczet kosztów powtórnej przesyłki i kosztów zwrotu Towaru do Sprzedawcy na rachunek bankowy Sprzedawcy.

16. W przypadku złożenia przez Klienta oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, ust. 15 powyżej nie stosuje się.

V.Pouczenie o odstąpieniu od umowy przez Konsumenta (prawo odstąpienia nie przysługuje w przypadku zawarcia Umowy sprzedaży Towaru będącego środkiem spożywczym, jeżeli zapieczętowane opakowanie takiego Towaru zostało otwarte po dostarczeniu)

1. Klient będący Konsumentem ma prawo odstąpić od Umowy sprzedaży w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

2. Termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient będący Konsumentem wszedł w posiadanie Towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta będącego Konsumentem weszła w posiadanie Towaru.

3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży, Klient będący Konsumentem zobowiązany jest złożyć Sprzedawcy pisemne oświadczenie o odstąpieniu od Umowy i wysłać je na adres Sprzedawcy.

4. Klient będący Konsumentem może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od Umowy sprzedaży, który stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe. 

5. Aby zachować termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży wystarczy, aby Klient będący Konsumentem wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy sprzedaży.

6. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży Sprzedawca zwraca Klientowi będącemu Konsumentem wszystkie otrzymane od tego Klienta płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta będącego Konsumentem sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę) niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Klienta będącego Konsumentem o wykonaniu prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży.

7. Zwrotu płatności, o którym mowa w ust. 6 powyżej Sprzedawca dokonuje przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta będącego Konsumentem użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient będący Konsumentem wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Klient będący Konsumentem nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

8. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

9. Towar powinien zostać odesłany Sprzedawcy niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Klient będący Konsumentem poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Klient będący Konsumentem odeśle Towar przed upływem terminu 14 dni. 

10. Klient będący Konsumentem zobowiązany jest ponieść bezpośrednie koszty zwrotu Towaru. Wysokość tych kosztów szacowana jest maksymalnie na kwotę około 20 PLN.

VI.Niezgodność Towaru z umową oraz reklamacja Klienta

1. Bez uszczerbku dla postanowień ust. 2 do 4 poniżej, jeżeli po otrzymaniu przesyłki okaże się, że Towar posiada wady fizyczne (w tym uszkodzenia mechaniczne) powstałe podczas dostawy lub tkwiące od początku w Towarze, należy odesłać przesyłkę do Sprzedawcy. Towar w takim wypadku podlega wymianie na pełnowartościowy (wolny od wad fizycznych).

2. W przypadku niezgodności doręczonego Towaru z Umową sprzedaży lub jakiegokolwiek innego naruszenia praw Klienta należy powiadomić o tym Sprzedawcę. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Sprzedawcę w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty skutecznego złożenia (przy czym w tym terminie Sprzedawca może najpóźniej nadać przesyłkę lub wysłać wiadomość e-mail stanowiące odpowiedź na reklamację). Za datę złożenia reklamacji uznaje się datę wpływu reklamacji do Sprzedawcy. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, a także rodzaj naruszenia jego praw do jakiego doszło. Powyższe dotyczy również Klientów nie będących Konsumentami.

3. W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ogranicza uprawnień Konsumenta, jakie przysługują mu na podstawie przepisów obowiązujących na terytorium miejsca zamieszkania Konsumenta. W przypadku stwierdzenia istnienia postanowienia o takim charakterze zastosowanie znajdują właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

4. Klient w każdym czasie może żądać rozstrzygnięcia kwestii stanowiącej przedmiot postępowania reklamacyjnego przez Podmiot trzeci i w tym celu:

a) wystąpić do mediatora lub instytucji, przed którymi będzie się toczyło postępowanie mediacyjne z wnioskiem o przeprowadzenie mediacji,

b) wystąpić do instytucji, przed którą będzie się toczyło postępowanie polubowne z wnioskiem o rozpatrzenie sprawy przez sąd polubowny,

c) o ile jest Konsumentem zwrócić się po pomoc do właściwego rzecznika konsumentów lub innego podmiotu wykonującego podobne funkcje.

5. W celu usunięcia wszelkich wątpliwości pouczenie, o którym mowa w ust. 4 powyżej nie stanowi zapisu na sąd polubowny ani automatycznej zgody Sprzedawcy na udział w postępowaniu mediacyjnym albo polubownym.

VII.Oferty specjalne, promocje i rabaty

1. Dla wybranych Towarów w chwili składania Zamówienia mogą obowiązywać Warunki promocyjne, w szczególności oferty specjalne, których szczegółowe warunki zamieszczone są w odrębnym regulaminie;

2. Jeżeli Klient może skorzystać z Warunków promocyjnych, konsultant w czasie rozmowy telefonicznej jest zobowiązany poinformować o tym Klienta.

VIII.Rezygnacja z Zamówienia

Klient jest uprawniony do wycofania złożonego Zamówienia jeżeli Zamówienie nie zostało jeszcze przetworzone i nie została zlecona wysyłka Towaru. W tym celu Klient powinien skontaktować się ze Sprzedawcą i złożyć za jego pomocą oświadczenie o rezygnacji z Zamówienia podając unikalny numer zamówienia, adres e-mail, imię i nazwisko. Dane w oświadczeniu o rezygnacji muszą być zgodne z danymi z Zamówienia.

IX.Zwroty

1. Towar zwracany przez Klienta powinien być tak zabezpieczony aby nie uległ uszkodzeniu lub zniszczeniu, w szczególności poprzez zastosowanie odpowiedniego opakowania zapewniającego zabezpieczenie Towaru przed uszkodzeniem.

2. W celu usprawnienia obsługi, zwracane Towary powinny być oznaczone numerem zwrotu: Order ID. Numer ten można uzyskać z potwierdzenia zamówienia lub za pośrednictwem Infolinii. Numer Order ID powinien być opisany w czytelny sposób w widocznym miejscu na przesyłce. Sprzedawca nie może zagwarantować odbioru przesyłek bez widocznego numeru Order ID.

X.Odpowiedzialność

1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące w sprzęcie komputerowym, urządzeniu końcowym, systemie teleinformatycznym oraz infrastrukturze telekomunikacyjnej, z których korzysta Klient, a które uniemożliwiają Klientowi poprawne korzystanie ze Sklepu i oferowanych za jego pośrednictwem usług.

2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za:

a) utratę przez Klienta danych spowodowaną awarią sprzętu, systemu lub też innymi okolicznościami powstałymi z przyczyn nie leżących po stronie Sprzedawcy;

b) skutki korzystania ze Sklepu przez Klienta w sposób sprzeczny z obowiązującym prawem lub postanowieniami Regulaminu,

c) szybkość przesyłu danych i związane z tym ograniczenia, stanowiące skutek zaistnienia nie leżących po stronie Sprzedawcy okoliczności o charakterze technicznym, technologicznym lub infrastrukturalnym.

XI.Administrator danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych Klienta jest Sprzedawca a dane osobowe Klienta przetwarzane są w celu związanym z zawarciem Umowy sprzedaży oraz przedstawiania ofert handlowych Sprzedawcy. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich poprawiania. 

2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia Umowy sprzedaży.

XII.Postanowienia końcowe

1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę strony pozwanej, chyba że co innego wynika z właściwych przepisów prawa.

2. Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne, nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom nieważnego postanowienia i całego niniejszego Regulaminu.

3. Towary oferowane za pośrednictwem Sklepu spełniają wszystkie wymagania prawne istniejące na terytorium siedziby Sprzedawcy (tj. Polska). Osoba zainteresowana Towarem powinna we własnym zakresie zapoznać się z lokalnym prawem znajdującym zastosowanie do Umowy sprzedaży, przechowywaniem i używaniem Towarów oferowanych za pośrednictwem Sklepu, oraz przestrzegać tego prawa.

4. W celu uniknięcia wszelkich wątpliwości Sprzedawca będący wyłącznie podmiotem zajmującym się sprzedażą Towarów oświadcza, że nie ma na celu sugerowania w jakikolwiek sposób związku ze znakami towarowymi, nazwami handlowymi, oznaczeniami producentów i firm wykorzystywanych przez producentów Towarów.

5. Zabrania się kopiowania lub powielania w części lub całości chronionych prawami wyłącznymi elementów Sklepu, w szczególności informacji, treści, danych, fotografii, obrazów, rysunków, ikon, opisów produktów i marek, treści Regulaminu oraz dowolnej zawartości Sklepu.

6. Aktualny Regulamin jest publikowany na Stronie Sklepu w sposób umożliwiający jego przechowywanie i wielokrotne odtwarzanie w zwykłym toku czynności.

7. Regulamin stanowi integralną część Umowy sprzedaży.

8. W przypadku zawarcia Umowy sprzedaży pomiędzy Sprzedawcą a Klientem będącym Konsumentem Regulamin może być zmieniony jedynie za wyraźnym porozumieniem Sprzedawcy i Klienta będącego Konsumentem. 

9. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 22 sierpnia 2019 r..