Zadzwoń i zamów

222 661 941

REGULAMIN OFERTY SPECJALNEJ

I.Postanowienia Ogólne

1. 1.Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z promocyjnych warunków nabycia przez Klienta Towarów, w związku z dokonywaną przez Sprzedawcę sprzedażą Towarów przy wykorzystaniu Infolinii, na warunkach opisanych poniżej („Oferta Specjalna”).

2.Oferta Specjalna przewiduje następujący rodzaj promocji:

1) 1)promocja pod nazwą Darmowy Produkt (zwana dalej „Darmowym Produktem” lub „Promocja”), polegająca na możliwości otrzymania 1 (jednego) opakowania produktu promocyjnego za darmo przez Klienta, który złożył zamówienie na Towar w okresie obowiązywania Promocji przy spełnieniu warunków określonych w części II Oferty Specjalnej, z zastrzeżeniem art. II.5 poniżej.

Promocja wraz z innymi promocyjnymi warunkami sprzedaży stosowanymi przez Sprzedawcę określane są łącznie jako „Promocje”.

3. 3.Oferta Specjalna nie ogranicza uprawnień Klienta do prawa odstąpienia od Umowy Sprzedaży zgodnie z zapisami Regulaminu sprzedaży za pośrednictwem infolinii Sklepu („Regulamin”).

4. Promocje stosowane przez Sprzedawcę nie łączą się. W razie spełniania przez Klienta łącznie warunków do skorzystania z kilku Promocji, Klient może skorzystać tylko z jednej, wybranej przez siebie. Sprzedawca zastrzega sobie jednak możliwość łączenia promocji Darmowy Produkt z obniżoną ceną Towaru, co każdorazowo wynikać będzie z materiałów reklamowych lub informacyjnych stosowanych przez Sprzedawcę albo z treści rozmowy z Klientem w ramach Infolinii.

5. Informacja o Promocjach oraz prawie do skorzystania z nich jest udzielana Klientowi poprzez Infolinię, w czasie rozmowy z konsultantem Sprzedawcy.

6. Strony są zobowiązane do przestrzegania postanowień niniejszej Oferty Specjalnej.

7. Użyte w Ofercie Specjalnej pojęcia mają znaczenie nadane im w Regulaminie.

II.Warunki promocji Darmowy Produkt

1. Promocja Darmowy Produkt polega na możliwości otrzymania przez Klienta 1 (jednego) opakowania produktu promocyjnego za darmo przez Klienta, który złożył zamówienie na Towar w okresie obowiązywania Promocji, z zastrzeżeniem ust. 5 poniżej.

2. Produkt promocyjny, stanowiący darmowy dodatek do zamówionego Towaru, każdorazowo oznaczany jest w materiale reklamowym Sprzedawcy.

3. Promocja Darmowy Produkt trwa od 22 sierpnia 2019 r. do momentu w którym z Infolinią skontaktuje się łącznie 100 osób tj. Klientów, którzy złożą zamówienie na Towar.

4. Skorzystanie z promocji Darmowy Produkt jest możliwe jedynie w przypadku, w którym Klient jest jedną z pierwszych 100 osób, które skontaktują się z Infolinią w czasie trwania promocji Darmowy Produkt.

5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do przyznania Klientowi większej niż wskazana w ust. 1 ilości darmowych opakowań produktu promocyjnego przy uwzględnieniu indywidualnych potrzeb Klienta.

6. W kwestiach związanych z zawarciem Umowy Sprzedaży, płatnością za Towar, wysyłką Towaru i dostarczeniem Towaru do Klienta zastosowanie znajdują postanowienia Regulaminu.

III.Postanowienia końcowe

1. Uznanie poszczególnych postanowień niniejszej Oferty Specjalnej w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne, nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Oferty Specjalnej. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom nieważnego postanowienia i całej Oferty Specjalnej.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Ofertą Promocji znajdują zastosowanie postanowienia Regulaminu sprzedaży Towaru za pośrednictwem infolinii Sklepu.

3. Niniejsza Oferta Specjalna stanowi integralną część Regulaminu sprzedaży Towaru za pośrednictwem infolinii Sklepu.

4. Oferta Specjalna wchodzi w życie z dniem 22.08.2019 r.