Zadzwoń i zamów

222 661 941

Ochrona Danych Osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., zwanego RODO, informujemy, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Entra Ltd, Suite 4 GX11 1AA, 4 Giro’s Passage, Gibraltar. Incorporation No. 113909, posługująca się w Polsce adresem Urząd Pocztowy Warszawa 131, skrytka pocztowa 54, 03-996 Warszawa, Email: [email protected], zwana dalej Sprzedawcą,

2. Kontakt w sprawie Pani/Pana danych możliwy jest za pośrednictwem adresu email [email protected]

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z zawarciem i wykonaniem umowy sprzedaży oraz do celów marketingowych, w tym profilowania, w odniesieniu do produktów i usług Sprzedawcy, na podstawie art. 6 ust 1 pkt a), b) i f) RODO, przy czym przez prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora należy rozumieć dochodzenie roszczeń wynikających z zawartej umowy sprzedaży.

4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty współpracujące ze Sprzedawcą, odpowiedzialne za usługi marketingowe i reklamowe oraz za prawidłowe wykonanie umowy sprzedaży w imieniu Sprzedawcy

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy sprzedaży lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych dotyczących umowy, dane osobowe powierzone w celach marketingowych będą przetwarzane przez okres 5 lat od dnia udzielenia zgody lub do czasu cofnięcia przez Panią/Pana udzielonych w tym celu zgód,

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do żądania kopii danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych i prawo do bycia zapomnianym, 

7. Jeżeli podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu, o którym mowa w art. 21 RODO, w szczególności wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, 

8. Niezależnie od powyższych uprawnień, w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wycofanie zgody może nastąpić za pomocą formularza umieszczonego poniżej lub poprzez kontakt z administratorem, 

9. W celu skorzystania ze swoich praw, należy skontaktować się z administratorem danych. 

10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy, czyli do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. 

11. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 

12. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zawarcia i wykonania umowy sprzedaży. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych do celów marketingowych, w tym profilowania, w odniesieniu do produktów i usług Sprzedawcy jest dobrowolne. 

13. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany. Pani/Pana dane będą przetwarzane w formie profilowania zwykłego, aby jak najlepiej dopasować oferty Sprzedawcy do Pani/Pana potrzeb.

Prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką Prywatności.